ارزشیابی سیاستگذاری عمومی

برگزاری یازدهمین جلسه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری با عنوان ارزشیابی سیاست های عمومی

یازدهمین جلسه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری با موضوع ارزشیابی سیاست های عمومی برگزار گردید. این سلسله جلسات زیر نظر سازمان بسیج اساتید کشور برگزار می گردد. جلسه یازدهم در روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید. در این جلسه که به صورت وبیناری برگزار شد، اعضای هیئت علمی مسئول و عضو شبکه…