زنان سرپرست خانوار

اخبار کوتاه مرتبط با زنان سرپرست خانوار

میانگین سنی زنان سپرست خانوار کشور رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران : ما اطلاعات ستاد را در بازه زمانی ۸ ساله بررسی کرده و به این نتیجه رسیدیم که سن سرپرستی خانوار توسط زنان از ۵۰ به ۴۰ سال کاهش پیدا کرده است . (همشهری آنلاین ، ۲۲ مرداد ۹۵) تعداد سنی…