در این رویداد به دنبال چه چیزی هستیم ؟

مسئله رویداد حاضر به طور کلی چیستی راهکارهای مطلوب کارآفرینی اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان در دو سطح خرد و کلان است. سطح خرد که ایده های آن در قالب شرکت های نوپا در حوزه کارآفرینی اجتماعی مطرح می شود و سطح کلان که ایده های آن در قالب خط مشی ها جهت اقدام موثر نهادهای حاکمیتی نظیر بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای کارآفرینی اجتماعی استان مطرح می شود.

کارآفرینی اجتماعی را مجموعه اقداماتی دانسته اند که ضمن برخورداری از ویژگی های عمومی کارآفرینی ، جهت گیری اصلی آن در عوض سود فردی یا گروهی به سوی اهداف اجتماعی است و نوآوری در سازمان مشاهده می شود.

پیش رویداد ها

عوامل برگزاری رویداد

هیئت داوران

شورای سیاستگذاری

هیئت اجرایی

کمیته مربیان

جوایز تیم های برگزیده رویداد

تیم اول : هفت میلیون تومان جایزه نقدی + گرنت پژوهشی + حمایت جهت پیاده سازی طرح
تیم دوم : پنج میلیون تومان جایزه نقدی + گرنت پژوهشی + حمایت جهت پیاده سازی طرح
تیم های سوم تا ششم : سه میلیون تومان جایزه نقدی + گرنت پژوهشی + حمایت جهت پیاده سازی طرح

حامیان رویداد

حامیان معنوی رویداد

برگزار کننده رویداد

مستند رویداد

اخبار رویداد