نوآوری باز ؛ دروازه ای به سوی حکمرانی تعاملی و عالمانه

درباره پیچ خط مشی

پایه گذاری پیچ خط مشی

به طور خلاصه، پیچ خط‌مشی با نظرداشت موارد ذیل پایه‌گذاری شد:

 1. روحیۀ مشارکت جوی مردم ایران؛ مردم ایران همواره نشان داده‌اند که اگر ابزار و بستر مناسبی فراهم شود، همواره علاقمند به مشارکت هستند. این مشارکت‌جویی به اعتقاد نگارنده در عرصۀ سیاسی و اجتماعی از دیگر عرصه‌ها فراتر است و اظهار نظرهای سیاسی و کلان مردم در محافل در خصوص مسائل عمومی و ارائۀ راهکار نشانه‌ای از این مشارکت‌جویی عمومی است.
 2. توجه به نیازهای واقعی نخبگان مردمی: توجه به نخبگان، نباید صرفا در توجه مادی خلاصه شود، بلکه دغدغۀ اصلی نخبه و کارآفرین عمومی، شنیده و دیده شدن مؤثر از طرف مسئولین جامعه است در غیر اینصورت از توجه مادی صِرف، برداشت حق‌السکوت می‌گردد و موجب اعتمادزدایی از دولت می‌شود.
 3. ایجاد سازوکار جلب مشارکت نخبگان مردمی در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی
 4. ارتباط نهادینه و نظام‌مندِ خط‌مشی‌پژوهان و خط‌مشی‌گذاران
 5. ارتقاء کارایی و اثربخشی فرایند فعلی خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران در تشخیص و مواجهه با مسائل عمومی.
مهم ترین مختصات رویداد پیچ خط مشی

در امتداد چنین لوازمی و در بستر لزوم هم‌زبانی خط‌مشی‌گذار و خط‌ مشی‌ پژوه، مهمترین مختصات اصلی رویداد پیچ خط‌مشی عبارت است از:

 1. تبیین مختصات مسألۀ عمومی: باید میان مشکل به عنوان وضعیت ابهام آلود و کلی با مسأله به عنوان وضعیت مشخص و قابل حل تفکیک قائل شد. اولین اقدام در پیچ خط‌مشی، ساختاردهی به مسألۀ عمومی است.
 2. تبیین مختصات خط‌مشی: یکی از موارد بسیار مهم در داوری، در نظرگرفتن جوانب مختلف راهکار پیشنهادی است. این راهکار سیاستی، در قالب بوم‌خط‌مشی یا مختصات خط‌مشی مفهوم‌سازی شده است و به مخاطبان پیچ خط‌مشی ارائه می‌شود.
 3. کارِ گروهی و مربی‌گری: ایده‌های پیشنهادی در بستر کارِ گروهی و همراهی دو تا سه روزۀ مربیان پرورش می‌یابد؛ ایجاد اکوسیستم نوآورانۀ عمومی، فصل تمایز رویداد پیچ خط‌مشی است.
 4. حضور نهادهای دولتی و عمومی مسئول در ارکان رویداد (علی الخصوص داوران و مربیان)، بسیار حیاتی است؛ چرا که حمایت از اجرای ایدۀ منتخب می‌بایست با مساعدت آن‌ها صورت گیرد.
 5. ارائۀ خط‌مشی کوتاه به صورت شفاهی: در بستر فهم زمان ضیق خط‌مشی‌گذار، خط‌مشی‌ پژوه باید پیشنهاد سیاستی خود را در مرحلۀ اول در نود ثانیه و در مرحلۀ نهایی در ۱۸۰ ثانیه ارائه نماید.
 6. ارائه خلاصۀ سیاستی: همراه با ارائه شفاهی خط‌مشی، می‌بایست به صورت مکتوب، خلاصۀ سیاستی حداکثر در ۷۲۰ کلمه ارائه شود.
 7. ارائۀ خط‌مشی‌نامه: تیم‌های برگزیده می‌بایست مستندات خلاصۀ سیاستی را در قالب خط‌مشی‌نامه (حداکثر ۵۰ صفحه) ارائه نمایند.
مدل نهایی خروجی رویداد

شرکت کنندگان در رویداد پیچ خط مشی، پس از دو روز کار گروهی، استفاده از کارگاه ها و همچنین بهره مندی از راهنمایی مربیان مجرب در حوزه ی مورد نظر، باید راهکارهای خود را در قالب خلاصه های سیاستی تهیه و ارائه نمایند. در حقیقت یافته های سیاست پژوه باید به زبان مورد نیاز سیاستگذار ترجمه گردد. در همین راستا، پیچ خط مشی به دنبال خلق یک مدل جامع، همانند بوم کسب و کار  ، در حوزه ی خط مشی عمومی بوده است که برای ارائه پیشنهادیه خط مشی به نهادهای سیاستگذار و حل مسایل سیاستی و ارزش آفرینی در عرصه خط مشی گذاری عمومی، پژوهشگران و خط مشی پژوهان بهتر است ملاحظاتی را در نظر بگیرند تا بر اساس آن راه حل های علمی معطوف به عمل برای حل مسایل سیاستی ارائه دهند.

ارائه الگوی عوامل موثر در مشارکت نخبگان

پژوهش حاضر، با هدف ارتقاء عقلانیت خط‌مشی‌گذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت نخبگان در تدوین خط‌مشی‌های عمومی صورت گرفته است. بر این اساس، سؤال از چیستی الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسأله اصلی این پژوهش بوده که از طریق کاربست پژوهش آمیخته به صورت کیفی-کمّی بدان پاسخ داده شده است. در ابتدا و در مقام گردآوری داده، پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پس از آن با تحلیل محتوای مطالعات پیشین، ۱۸ عامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی­های عمومی را استخراج کردند. پس از آن و در گام دوم تحلیل، پژوهشگران، از طریق استخدام روش دیمتل به ۱۵ خبره زیسته در نظام جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده که در نتیجۀ آن رابطه عوامل با یکدیگر و شدت اثر آنها بر هم مشخص گردید. یافته­های پژوهش نشان از این دارد که ایجاد شبکه‌های آموزشی و پژوهشی و فن‌آوری بین دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و سازمان‌ های اجرایی کشور، تأثیرگذارترین عامل و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح‌ ملی، تأثیرپذیرترین عامل در بین عوامل احصا شده است. پژوهش حاضر می‌تواند مبنای عمل خط‌مشی‌گذاران جهت جلب مشارکت نخبگان در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی کشور قرار گیرد.

پیچ خط مشی

پیچ خط مشی یک رویداد جمع سپاری برای حل مسائل عمومی کشور است. در هنگام مواجهه با مسائل عمومی، یا باید مسأله را در دستور کار دولت گذاشت و منتظر تدوین راهکار و خط‌مشی توسط تیم کارشناسی دولت ماند؛ یا می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که از توان نخبگان مردمی در تشخیص مسأله، تدوین خط‌مشی مناسب، و سازوکارهای اجرا و ارزیابی آن استفاده گردد. رویداد پیچ خط‌مشی، مأموریت خود را در بخش دوم و در حوزۀ جلب مشارکت نخبگان در خط‌مشی‌گذاری عمومی دیده است. پیچ خط‌مشی، کارآفرینی عمومی است و در زمانه ای ایجاد شد که نهادهای دولتی و عمومی به سمت حمایت و فعالیت در شناسایی ایده‌های قابل در حوزۀ کسب و کار و راه‌اندازی شرکت‌های نوپا جهت‌دهی شده‌اند. این اتفاق برای جوانان تحصیل کرده‌ای که دغدغۀ راه اندازی کسب و کار شخصی دارند، بسیار مبارک است؛ ولی متأسفانه، در حالی‌که مدام بر طبل فربگی دولت و عدم ظرفیت دولت برای استخدام زده می‌شود، هیچ تمهیدی برای حمایت از ایده‌های اجتماعی و عمومی نخبگان مردمی در کشور وجود ندارد؛ افرادی که به هر دلیل، فراتر از خود می‌اندیشند و دغدغۀ عموم مردم را دارند. پیچ خط مشی محلی برای شکوفایی استعدادهای مرتبط با حوزه ی عمومی اداره ی جامعه است.

رویدادهای پیچ خط مشی

0
تعداد شرکت کنندگان در رویدادها
0
تعداد کارگاه های برگزارشده
0
تعداد رویداد در حال برگزاری
0
تعداد رویداد برگزارشده