اخبار کوتاه مرتبط با آسیب اجتماعی اعتیاد

صرفا جهت اطلاع رئیس شورای شهر تهران : تا ده درصد جمعیت ما به عنوان معتاد مطرح می شوند ولی آمار دقیق تر این را نشان می دهد که در کشور پنج درصد از مردم دچار اعتیاد هستند که تعداد معتادین متجاهر ده تا بیست هزار نفر می شوند و در این مناطق(هرندی، شوش و…