آزمایشگاه حکمرانی

آزمایشگاه‌ حکمرانی نهادی است که در زمینه طراحی و ارزشیابی خط‌ مشی‌های عمومی فعالیت می کند و طراحی خدمات عمومی و خط مشی های عمومی کارآمد و آزمودن آنها را در دستور کار خود قرار می دهند.

آزمایشگاه حکمرانی ، نهادهی مدرن و جدید است که راه حل عملی و تجربی متناسب با واقعیت های جامعه را با انجام آزمایش های گوناگون و تایید علمی آنها از طریق پیمایش و شبیه سازی ، در خدمت متقاضیان بخش عمومی قرار می دهد. این آزمایشگاه به دنبال این است که تدوین و طراحی خط مشی ها با محیط سازگارتر باشد تا اجرای آنها در محیط کارآمدتر و موثرتر باشد.

آزمایشگاه حکمرانی محلی است که مجریان و کارگزاران خط مشی ها و بدیل های متناسب را قبل از اجرا در دنیای واقعی، آزمون کنند و بازخوردهای متناسب دریافت کنند تا در اجرای خط مشی در محیط واقعی، کارآیی بیشتری صورت پذیرد.این آزمایشگاه با بخش دولتی و خصوصی همکاری کرده و دارای رویکرد انعطاف‌پذیر و تجربی می‌باشد. آزمایشگاه حکمرانی محیطی ایجاد می‌کند که در آن، مهارت‌ها و دانش‌های مختلف را برای طراحی و اجرای پروژه‌های‌اجتماعی بسیج و سازماندهی می‌نماید.

0
پروژه های اجراشده
0
پروژه های در دست اجرا
0
سال شروع بکار آزمایشگاه

چرا باید آزمایشگاه حکمرانی را انتخاب کنید؟

همکاری با تعداد زیادی از متخصصان حوزه عمومی در آزمایشگاه

تجربه بالای اعضای آزمایشگاه در حوزه حکمرانی عمومی

ارائه ابزارهای کمی مدیریت و ارزیابی خط مشی ها ، سیاست ها و برنامه ها

تبیین اثرات و پیامدهای شیوه مداخلات و ابزارهای مداخله

تصاویری از آزمایشگاه حکمرانی

کارفرمایان و همکاران ما